Dumlupınar Üniversitesi - Maliye
Dumlupınar Üniversitesi - Maliye Sitemize Hoşgeldiniz.
Sitemize Kayıt Olup Forumlara Katılabilirsiniz...


Dumlupınar Üniversitesi - Maliye

Dumlupınar Üniversitesi - Maliye Bölümü

Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü Öğrencileri Sitesi
www.dpumaliye.tk

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Dumlupınar Üniversitesi - Maliye » Dumlupınar Üniversitesi - Maliye » Ders Notları » MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - 2010

MALİYE SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - 2010

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Burak

avatar
Admin
Admin
1. W. J. Baumol’un kamu harcamalarının artışına
ilişkin görüşü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Teknolojik gelişmeler kamu hizmetlerinin çeşitlenmesine
ve talep artışına yol açtığından kamu
harcamaları reel olarak artar.
B) Teknolojik gelişmeler özel sektöre de yansımakla
beraber kamu kesimine daha fazla yansıdığından
kamu hizmetlerinin arz maliyeti artar ve bunun
sonucunda kamu harcamaları reel olarak
artar.
C) Kamu kesiminin büyük ölçüde emek-yoğun üretim
yapması, emeğin veriminin sanayide olduğundan
daha fazla artmasına ve kamu hizmetlerinin
birim maliyetinin düşmesine neden olduğundan
kamu hizmetlerine olan talep artar.
D) Kamu kesiminin büyük ölçüde emek-yoğun üretim
yapması, emeğin veriminin sanayide olduğu
kadar hızlı artmamasına ve kamu hizmetlerinin
birim maliyetinin yükselmesine neden olduğundan
kamu harcamaları reel olarak artar.
E) Kamu kesiminin büyük ölçüde sermaye-yoğun
üretim yapması, emeğin veriminin sanayide olduğundan
daha fazla artmasına ve kamu hizmetlerinin
birim maliyetinin düşmesine neden olduğundan
kamu hizmetlerine olan talep artar.

2. Aşağıdakilerden hangisi kamu kesimini özel kesimden
ayıran özelliklerden biri değildir?
A) Kamusal mal ve hizmet sunulması
B) Sunulacak mallarda arz ve talep koşullarının belirleyici
olması
C) Üretimin bürokrasi aracılığıyla gerçekleştirilmesi
D) Finansmanının vergilerle yapılması
E) Sunulacak mal ve hizmet miktarının siyasal karar
mekanizmasınca belirlenmesi

3. Karar alma sisteminin maliyetlerine ilişkin olarak
Buchanan ve Tullock’un ortaya koydukları yaklaşımda
sözü edilen maliyetler aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
A) Ulaşım maliyeti ve fırsat maliyeti
B) Karar alma maliyeti ve dışsal maliyet
C) Karar alma maliyeti ve fırsat maliyeti
D) Katlanma maliyeti ve bilgi edinme maliyeti
E) Katlanma maliyeti ve dışsal maliyet

4. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide dışsal
ekonomiler söz konusu olduğunda ortaya çıkabilecek
sonuçlardan biri değildir?
A) Olumsuz dışsallıklarda fazla üretimin ortaya çıkması
B) Dışsallıklarda eksik veya fazla üretimin ortaya
çıkması
C) Olumsuz dışsallıklarda marjinal sosyal maliyetin
marjinal özel maliyeti aşması
D) Olumlu dışsallıklarda marjinal sosyal faydanın
marjinal özel faydadan büyük olması
E) Olumsuz dışsallık yaratan firmaların marjinal
sosyal maliyetin marjinal sosyal faydaya eşit
olduğu yerde üretim yapmaları

5. Aşağıdakilerden hangisi gider vergilerinin temel
özelliğidir?
A) Bireylerin fiili satın alma güçlerini dikkate almaları
B) Gelirin elde edildiği zamana göre alınmaları
C) Kural olarak yansıtılabilmeleri
D) Dolaysız vergilere kıyasla yönetimi daha kolay
vergiler olmaları
E) Artan oranlı vergi tarifesine sahip olmaları

6. Vergi kaçakçılığıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Kanuna aykırıdır.
B) Vergi suçu teşkil eder.
C) Vergi borcunun doğmamasına yol açar.
D) Verginin hiç ödenmemesi veya kısmen ödenmesi
durumudur.
E) Maaş ve ücretlerden alınan vergilerde daha az
görülür.

7. Verginin üzerinden hesaplandığı değer veya
miktara ne ad verilir?
A) Vergi matrahı B) Verginin konusu
C) Vergi yükümlülüğü D) Verginin tahakkuku
E) Vergiyi doğuran olay

8. Yansıma ölçütüne göre, aşağıdakilerin hangisinde
verginin dolaylı olduğu kabul edilir?
A) Vergi mükellefiyle vergi yüklenicisi farklı kişilerse
B) Vergi mükellefiyle vergi yüklenicisi aynı kişiyse
C) Vergi mükellefiyeti vergi beyannamesi vermeyi
gerektiriyorsa
D) Vergi mükellefi vergiden kaçınamıyorsa
E) Vergiyi doğuran olay gerçekleşmemişse

9. Aşağıdakilerden hangisi Tobin Vergisini savunanların
ileri sürdüğü görüşlerden biri değildir?
A) Spekülatif akımların döviz ve sermaye piyasaları
üzerinde yarattığı yıkıcı etkileri azaltması
B) Ulusal otoriteyi güçlendirmesi
C) Vergi kapasitesi üzerindeki etkileri nedeniyle
vergileme kapasitesini artırabilmesi
D) Piyasaları sakinleştirmesi
E) Yeni fonların ülkeye gelişini artırması

10. Kamu malları konusunda yapılan harcamalar arttıkça
kişilerin ödeyecekleri vergilerin de artması
sonucu, bir bireyin kamu malından tüketeceği her
ekstra birim için yapması gereken ödemeye ne ad
verilir?
A) Vergi fiyatı B) Vergi arbitrajı
C) Vergi dampingi D) Vergi kapasitesi
E) Vergi amortismanı
11. Aşağıdakilerden hangisi gerçek devlet harcamalarının
ekonomide yaratacağı etkilerden biri değildir?
A) Kısa dönemde toplam talebi azaltıcı bir etki
yapabilmesi
B) Kısa dönemde enflasyonist bir etki yaratabilmesi
C) Toplam talebin ekonomide üretilen mallar
arasındaki dağılımını değiştirebilmesi
D) Toplam talebin bölgeler arasındaki dağılımını
değiştirebilmesi
E) Kişisel gelir dağılımını değiştirebilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarının
özendiriciler (ekonomik müşevvikler) üzerindeki
etkilerinden biridir?
A) Mevcut kamu tesislerinden yararlanmak amacıyla
yapılan harcamaların etkisi
B) Kamu çalışanlarının talebini artırmak amacıyla
yapılan maaş artışlarının etkisi
C) Eskiyen altyapı yatırımlarının yenilenmesi amacıyla
istihdam edilen kişilere yapılan ödemelerin
etkisi
D) Kamu kurumlarının etkin çalışmasını sağlamak
amacıyla yapılan transfer harcamalarının etkisi
E) Devletin ulaştırma ve haberleşme şebekesini
geliştirmesi amacıyla yaptığı harcamaların etkisi

13. Devletin ödediği emekli memur maaşları
aşağıdaki kamu harcamalarından hangisinin
kapsamında yer alır?
A) Gerçek harcamalar B) Transfer harcamaları
C) Verimli harcamalar D) Yatırım harcamaları
E) Kalkınma carileri

14. Kamu hizmetlerinin maliyetleriyle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Devletin girdi talebini artırması girdi fiyatlarının
düşmesine neden olur.
B) Saf kamusal malların sunumunda hizmetten
yararlananların sayısının artması maliyetlerde
artışa yol açar.
C) Yarı kamusal malların sunumunda hizmetten yararlananların
sayısının artması maliyetleri değiştirmez.
D) Hizmet sunulan alanın genişlemesi toplam
maliyeti azaltır.
E) Hizmet üretim teknolojisi kamu hizmetlerinin maliyet
yapısını doğrudan etkiler.

15. Aşağıdakilerden hangisi kamu harcamalarında
verimliliği artırmak için uygulanacak önlemlerden
biri olamaz?
A) Kamu çalışanlarına tasarruf zihniyetinin aşılanması
B) Kamu harcamalarında kırtasiyeciliğin azaltılması
C) Kamu harcamalarının kısılması
D) Kamu görevlilerinin denetlenmesi
E) Kamu harcamalarının yapılmasında idarenin
tarafsızlığı ilkesine uyulması

16. Kalkınma carileri aşağıdakilerin hangisinde doğru
tanımlanmıştır?
A) Kalkınma projelerine ayrılmış cari ödeneklerdir.
B) Faydası genellikle 1 yılı aşan, insana yatırım niteliğindeki
cari harcamalardır.
C) Yatırımların cari nitelikteki kısmıdır.
D) Maddi sermaye malı üretmeye yönelik olarak yapılan
harcamalardır.
E) Etkisi 1 yılı aşmayan yatırım harcamalarıdır.

17. Devletin iç borçlanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Ülke içindeki kişi veya kurumlara borçlanılır.
B) Ekonominin kullanabileceği ek bir kaynak sağlar.
C) Satın alma gücünün özel kesim ve kamu kesimi
arasında el değiştirmesine yol açar.
D) Ülkenin millî parası cinsinden borçlanmaya gidilir.
E) Kısa, orta veya uzun vadeli olarak borçlanılabilir.

18. Hazinenin bankalara fazla hazine bonosu satmasının
kredi piyasası üzerindeki doğrudan etkisiyle
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Bankalar daha kârlı hâle geleceğinden özel sektöre
daha çok kredi açarlar.
B) Bankalar sağlam gelir kaynaklarına kavuştuğundan
özel sektöre daha çok kredi açarlar.
C) Bankaların özel sektöre açabileceği kredi azalır.
D) Bankalar Merkez Bankasından kaynak sağlayacaklarından
kredi hacmi değişmez.
E) Bankalar para yaratarak hazine bonosu alacaklarından
kredi hacmi değişmez.

19. Enflasyonist bir ortamda reel faizler pozitif ise
faiz dışı denge ile operasyonel denge arasındaki
ilişki ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Birincil
Açık > Operasyonel Açık
B) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi < Operasyonel
Açık < Birincil Açık
C) Operasyonel Açık > Kamu Kesimi Borçlanma
Gereksinimi > Birincil Açık
D) Operasyonel Açık < Kamu Kesimi Borçlanma
Gereksinimi < Birincil Açık
E) Kamu Kesimi Borçlanma Gereksinimi > Operasyonel
Açık > Birincil Açık

20. Borç servis oranı aşağıdakilerin hangisinde doğru
tanımlanmıştır?
A) Belli bir yıl için dış borçların ödenecek anapara
ve faizlerinin ödemeler bilançosundaki döviz kazançlarına
oranı
B) Belli bir yıl için iç ve dış borç faiz ödemelerinin
kamu harcamalarına oranı
C) Toplam borç stokunun gayrisafi millî hasılaya
oranı
D) Belli bir yıl için dış borçların ödenecek faizlerinin
gayrisafi millî hasılaya oranı
E) Belli bir yıl için ödenecek iç ve dış borç anapara
ödemelerinin gayrisafi millî hasılaya oranı

1. D
2. B
3. B
4. E
5. C
6. C
7. A
8. A
9. E
10. A11. A
12. E
13. B
14. E
15. C
16. B
17. B
18. C
19. E
20. A


________Dumlupınar Üniversitesi - Maliye________
Sevgi Anlaşmak Değildir, Maliyeci de Sevilir Smile


www.dpumaliye.tk

Sitemiz 3247 Gündür Yayında...

http://dpumaliye.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz