Dumlupınar Üniversitesi - Maliye
Dumlupınar Üniversitesi - Maliye Sitemize Hoşgeldiniz.
Sitemize Kayıt Olup Forumlara Katılabilirsiniz...


Dumlupınar Üniversitesi - Maliye

Dumlupınar Üniversitesi - Maliye Bölümü

Dumlupınar Üniversitesi Maliye Bölümü Öğrencileri Sitesi
www.dpumaliye.tk

Bağlı değilsiniz. Bağlanın ya da kayıt olun

Dumlupınar Üniversitesi - Maliye » Dumlupınar Üniversitesi - Maliye » Ders Notları » HUKUK SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - 2010

HUKUK SORULARI - KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI - 2010

Aşağa gitmek  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Burak

avatar
Admin
Admin
1. 1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi
Anayasa değişikliği teklifinde bulunabilir?
A) TBMM üye tam sayısının en az üçte biri
B) Bakanlar Kurulu
C) İktidar partisi meclis grubu
D) Anayasa Mahkemesi
E) Cumhurbaşkanı

2. Aşağıdaki Türk Anayasaları’ndan hangisi esnek
(yumuşak) anayasa olarak kabul edilmektedir?
A) 1876 Anayasası (Kanun-i Esasi)
B) 1921 Anayasası
C) 1924 Anayasası
D) 1961 Anayasası
E) 1982 Anayasası

3. 1982 Anayasası’na göre, temel hak ve hürriyetlerde
yapılacak sınırlamalar aşağıdakilerden hangisine aykırı olabilir?
A) Anayasa’nın sözüne
B) Demokratik toplum düzeninin gereklerine
C) Ölçülülük ilkesine
D) Laik cumhuriyetin gereklerine
E) Yöntemsel bağımsızlık ilkesine

4. 1982 Anayasası’na göre, yasama organının yürütme
organını denetim yollarından hangisinde Bakanlar
Kurulu üyesinin Yüce Divana sevkine karar verilebilir?
A) Soru B) Genel görüşme
C) Meclis soruşturması D) Meclis araştırması
E) Gensoru

5. Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan bir yönetmelik
aşağıdaki idari işlem türlerinden hangisine dahildir?
A) Basit şart işlem
B) Kolektif öznel işlem
C) Karma düzenleyici işlem
D) Karma öznel işlem
E) Kolektif düzenleyici işlem

6. Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin özel
kişilere gördürülmesi yöntemleri arasında yer almaz?
A) İmtiyaz yöntemi
B) Kamu ihalesi yöntemi
C) İltizam yöntemi
D) Müşterek emanet yöntemi
E) Ruhsat yöntemi

7. İdari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları
doğrudan muhtel olanlar tarafından idari yargıda
açılacak dava türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tam yargı davası B) İptal davası
C) Fesih davası D) Tespit davası
E) Yorum davası

8. Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararın iptali
için açılacak davada görevli ilk derece mahkemesi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) İdare mahkemesi B) Anayasa Mahkemesi
C) Danıştay D) Bölge idare mahkemesi
E) Uyuşmazlık Mahkemesi

9. Aşağıdaki idari birimlerden hangisi merkezî idare
içerisinde yer alır?
A) Rekabet Kurulu
B) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
C) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu
D) Devlet Denetleme Kurulu
E) Kamu İhale Kurulu

10.
I. Vali
II. Kaymakam
III. İl idare şube başkanı
IV. Bucak müdürü
Yukarıdakilerden hangileri yetki genişliği ilkesi
uyarınca merkezî idare adına merkeze danışmadan
karar alabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III
D) I, II ve III E) I, II, III ve IV

11. Türk Ceza Kanunu’na göre, taksirle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Taksirli fiiller, kanunun belirttiği hâllerde cezalandırılır.
B) Taksirle işlenen suçlardan dolayı verilecek ceza,
zararın ağırlığına göre belirlenir.
C) Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda failin cezalandırılması
için ağır netice bakımından en azından
taksirli hareket etmesi gerekir.
D) Bilinçli (öngörülü) taksir cezayı ağırlaştıran bir
nedendir.
E) Taksir, neticenin öngörülemeyerek gerçekleştirilmesidir.

12. Soruşturma evresinde en geç ne kadar sürelerle
sulh ceza hâkimi tutukluluk hâlinin devam edip etmeyeceğine karar verir?
A) 1 hafta B) 10 gün C) 15 gün
D) 30 gün E) 60 gün13. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
cezai sorumluluğu kaldıran nedenlerden biri değildir?
A) Kanun hükmünün yerine getirilmesi
B) Yetkili amirin emri
C) Haksız tahrik
D) Zorunluluk hâli
E) İlgilinin rızası

14. Yemin etmeyen tanığa uygulanabilecek disiplin
hapsinin azami süresi ne kadardır?
A) 3 gün B) 1 hafta C) 1 ay
D) 3 ay E) 6 ay

15. Türk Ceza Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi
iştirak türlerinden biri değildir?
A) Azmettirme
B) Teşvik
C) Suç kararını kuvvetlendirmek
D) Suçun nasıl işleneceği konusunda yol göstermek
E) Suç işlendikten sonra yardım etmek

16. Aşağıdaki suçların hangisinde tutuklama nedeni
varsayılabilir?
A) Taksirle insan öldürme
B) Cebir suçu
C) Organ ve doku ticareti
D) Hırsızlık
E) Resmî belgede sahtecilik

17. Babanın bir çocuğu tanıması ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tanıma, kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hakkın kullanılması
niteliğini taşıdığından sınırlı ehliyetsiz
veli veya vasinin rızasına ihtiyaç duymadan evlilik
dışı çocuğunu tanıyabilir.
B) Başka bir erkekle soybağı bulunan çocuk, bu
bağ geçersiz kılınmadıkça tanınamaz.
C) Tanıma tek taraflı bir hukuki işlemdir.
D) Tanıma geçmişe etkili sonuç doğurur, çocuğun
ana rahmine düştüğü andan itibaren hüküm ifade
eder.
E) Tanımanın Medeni Kanun ile öngörülen şekle
uygun gerçekleştirilmesi gerekir. Aksi takdirde
çocuk tanınmış olmaz.

18. Hırsız H, A’nın paltosunun cebinden cüzdanını çalmış
ve cüzdanın içinden çıkan 600 TL ile ev sahibi E’ye
kirasını ödemiştir.
Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) H çalma anında A’ya ait para üzerinde mülkiyet
hakkını kazanmıştır.
B) H emin sıfatıyla zilyettir, E iyi niyetli olmasa da
para üzerinde mülkiyet hakkını kazanır.
C) E iyi niyetli olmak koşuluyla H’den aldığı para
üzerinde mülkiyet hakkını kazanır.
D) E ancak kazandırıcı zaman aşımı yoluyla H’den
aldığı para üzerinde mülkiyet hakkını 5 yıl sonra
kazanır.
E) İrade dışı elden çıkan eşya üzerinde mülkiyet
hakkı kazanmak mümkün olmadığı için E iyi niyetli
olsa bile para üzerinde mülkiyet hakkını
kazanamaz.

19. Olağan zaman aşımı yoluyla mülkiyet hakkının
kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Taşınmazın tapuya kayıtlı bir taşınmaz olması
gerekir.
B) Kamu malı niteliğini taşıyan taşınmazların tapu
kütüğünde kaydının bulunması durumunda,
onların da olağan zaman aşımı ile kazanılması
mümkündür.
C) Tapu kütüğünde taşınmaz gibi ayrı bir sayfa açılarak
kaydedilen bağımsız ve sürekli hakların da
olağan zaman aşımı ile kazanılması mümkündür.
D) Ancak tapu sicilinde yolsuz olarak malik görünen
bir kişi olağan zaman aşımı ile kazanmadan yararlanabilir.
E) Adına yolsuz tescil bulunan kişinin olağan zaman
aşımı yoluyla mülkiyet hakkını kazanabilmesi için
taşınmaza aynı zamanda zilyet olması gerekir.

20. Aşağıdakilerden hangisi fiil ehliyeti bakımından
sınırlı ehliyetli sayılmaktadır?
A) Ergin olmayan kişi
B) 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmış ve hâlen cezaevinde
olan kişi
C) Kendisine yasal danışman atanmış kişi
D) 15 yaşını tamamlayarak mahkeme kararıyla ergin
kılınan kişi
E) Savurganlığı sebebiyle kısıtlanan kişi

1. A
2. B
3. E
4. C
5. E
6. B
7. A
8. C
9. D
10. A


11. B
12. D
13. C
14. D
15. E
16. D
17. A
18. C
19. B
20. C


________Dumlupınar Üniversitesi - Maliye________
Sevgi Anlaşmak Değildir, Maliyeci de Sevilir Smile


www.dpumaliye.tk

Sitemiz 3247 Gündür Yayında...

http://dpumaliye.yetkin-forum.com

Sayfa başına dön  Mesaj [1 sayfadaki 1 sayfası]

Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz